informacje dla gości

owr

 1. Zasady ogólne
  1. Właścicielem i zarządzającym Villa Rafałko jest Krzysztof Rafałko.
  2. Prawa i obowiązki Gości związane z pobytem w Villa Rafałko określają niniejsze Ogólne Warunki rezerwacji i Pobytu.
  3. OWR są dostępne w recepcji ośrodka Villa Rafałko w Dźwirzynie.
 1. Zgłoszenie pobytu i zawarcie umowy
  1. Zgłoszenie pobytu niezależnie od jego rodzaju następuje z chwilą dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku w ustalonej wysokości w określonym terminie. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo lub korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej.
  2. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest równoznaczne z zawarciem umowy oraz zaakceptowaniem treści OWR. Skutki wpłaty zadatku określone zostały w pkt 3.7, w pkt 10.2, w pkt 10.3 i w pkt 10.4 OWR
  3. Villa Rafałko zastrzega sobie prawo do zmiany położenia zarezerwowanego pokoju z zachowaniem jego standardu.
 1. Warunki płatności
  1. Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi.
  2. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości co najmniej 30% ustalonej ceny pobytu w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje wygaśnięcie rezerwacji.
  3. Pozostała kwota za pobyt winna być wpłacona przez Gościa w recepcji obiektu gotówką, kartą kredytową lub przelana na rachunek bankowy najpóźniej do dnia przyjazdu. Wpłata na rachunek bankowy podlega stwierdzeniu na podstawie okazanego dowodu wpłaty. Podstawą uznania zapłaty dokonanej w formie przelewu bankowego jest uznanie rachunku bankowego Villa Rafałko.
  4. Gość obowiązany jest do uiszczenia opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu w wysokości ustalonej aktualnie obowiązującą uchwałą właściwego organu, a także do zapłaty innych świadczeń, jeżeli obowiązek taki wynikać będzie z odpowiednich przepisów prawa.
  5. Gość jest upoważniony do wprowadzania na teren ośrodka psów, z tym zastrzeżeniem, że Villa Rafałko może odmówić wstępu na teren obiektu gościom, którzy posiadają psy mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, w tym psy odpowiedniej rasy uznawane za niebezpieczne. Opłata za psa zależna jest od aktualnie obowiązującego cennika, przy czym pobyt z psem winien być zgłoszony i uzgodniony przed przyjazdem. Gość nie jest uprawniony do wprowadzania na teren obiektu innych zwierząt.
  6. Villa Rafałko zastrzega sobie prawo do odmowy wydania kluczy do pokoju w przypadku niedokonania wpłaty zgodnie z warunkami określonymi w pkt 3.3 OWR.
  7. W przypadku niezgłoszenia przez Gościa przyjazdu w terminie późniejszym, rezerwacja pobytu jest gwarantowana do godziny 9-tej dnia następnego od dnia wskazanego w rezerwacji jako data rozpoczęcia pobytu. Po tej godzinie rezerwacja jest uznana za anulowaną, zaś wpłacony zadatek podlega w całości zatrzymaniu.
  8. Wiek dzieci, którym przysługują zniżki oraz bezpłatne pobyty, musi zostać potwierdzony dokumentem zawierającym datę urodzenia dziecka. W razie braku stosownego dokumentu lub w przypadku odmowy jego udostępnienia zniżki nie przysługują.
  9. Promocje cenowe, oferty last minute, zniżki z tytułu posiadanych kart rabatowych, prowizje itp. nie łączą się ze sobą. Szczegółowych informacji dotyczących cen udziela dział rezerwacji Villa Rafałko.
 1. Prawa Gościa
  1. Gość ma prawo do świadczeń zawartych w ofercie Villa Rafałko na warunkach określonych dokonaną rezerwacją, umową, w tym OWR.
  2. Goście uprawnieni są do otrzymania koniecznej pomocy i opieki oraz zgłaszania wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu w recepcji Villa Rafałko.
 1. Obowiązki Gościa
  1. Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji obiektu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa oraz do własnoręcznego wypełnienia karty rejestracyjnej. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości pracownik recepcji będzie uprawniony do odmowy wydania klucza do pokoju.
  2. Od chwili rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawicieli Villa Rafałko dotyczących pobytu.
  3. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem, w tym do przepisów pożarowych, obowiązujących w miejscu zakwaterowania.
  4. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
  5. W razie rażącego bądź uporczywego naruszenia przez Gościa OWR, prowadzącego lub mogącego prowadzić do powstania szkody w mieniu lub na osobie lub do naruszenia interesów innych Gości, Villa Rafałko może odmówić sprawcy naruszeń dalszego świadczenia usług. Osoba taka zobowiązana jest w takim wypadku do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Villa Rafałko, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne wyrządzone szkody oraz do opuszczenia terenu obiektu.
  6. W pomieszczeniach Villa Rafałko obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz innych podobnych środków, w tym papierosów elektronicznych. W przypadku naruszenia zakazu zostanie pobrana opłata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na poczet kosztów doprowadzenia pomieszczenia do stanu poprzedniego, w tym w szczególności neutralizowania woni tytoniu lub innych podobnych palonych środków.
  7. Dzieci poniżej 13. roku życia muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób uprawnionych.
  8. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi i upewnić się, że drzwi nie mogą być otworzone bez użycia klucza.
  9. Villa Rafałko może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył OWR, wyrządził szkodę w mieniu Villa Rafałko lub innych Gości albo szkodę na osobie innych Gości, personelu Villa Rafałko lub innych osób przebywających na obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój.
  10. Gość, który w czasie pobytu posiada psa obowiązany jest do sprawowania nad nim należytej pieczy, w szczególności wyprowadzania go na uwięzi i w kagańcach, sprzątania nieczystości, niewprowadzania go do pomieszczeń przeznaczonych do konsumpcji.
 1. Doba hotelowa i warunki pobytu
  1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
  2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 dnia następnego.
  3. Gość jest przyjmowany na określony czas trwania pobytu.
  4. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji obiektu do końca obowiązującej Gościa doby hotelowej w ramach ustalonej długości pobytu. Villa Rafałko umożliwi przedłużenie pobytu w miarę posiadania wolnych pokoi.
  5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy w czasie przypadającym po zakończonej dobie hotelowej jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po zakończeniu doby hotelowej Villa Rafałko nalicza opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
  6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
  7. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie obiektu.
  8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 20:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób w pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej z cennika dostępnego w recepcji obiektu.
  9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 do 6:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Gość i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
  10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez Gościa będą odsyłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Villa Rafałko przechowa te przedmioty przez 1-3 miesiące, a następnie przekaże je do utylizacji.
  11. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 1. Reklamacje
  1. Reklamacje związane z zakwaterowaniem oraz innymi warunkami pobytu powinny być zgłaszane niezwłocznie jeszcze w trakcie trwania pobytu, tak, aby Villa Rafałko miał możliwość usunięcia ewentualnych nieprawidłowości jeszcze w tracie jego trwania.
  2. Reklamacje należy składać w biurze Villa Rafałko, zaś po wyjeździe na adres: Ogrodowa 22, 78-131 Dźwirzyno.
  3. Ewentualne reklamacje nie wpływają na terminy i wysokość płatności.
  4. O sposobie załatwienia złożonej na piśmie reklamacji, Gość zostanie poinformowany pisemnie.
 1. Odpowiedzialność
  1. Villa Rafałko ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów usuwania szkód powstałych z jego winy lub z winy osób odwiedzających, w trakcie trwania pobytu. Za zachowania osób niepełnoletnich, w tym spowodowane przez te osoby szkody odpowiadają ich opiekunowie prawni. Za szkody wyrządzone przez zwierzę, w tym wyrządzone na mieniu lub na osobie, pełną odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę. Gość jest zobowiązany do zawiadomienia obiektu U Kapitana o powstaniu szkody niezwłocznie.
  3. Odpowiedzialność Villa Rafałko z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywlinego. Odpowiedzialność podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji obiektu. Villa Rafałko ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 1. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Villa Rafałko nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, które jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem po stronie Gościa.
  2. Villa Rafałko zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu w każdym czasie przed jego rozpoczęciem w wypadku stanu wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniem losowym z przyczyn niezależnych od obiektu Villa Rafałko. W takim wypadku Villa Rafałko zobowiązuje się do przedstawienia oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub zwrot uiszczonej należności.
  3. Villa Rafałko zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia z użytkowania (remonty, przeglądy, obłożenie obiektu, awarie) niektórych atrakcji.
 1. Rezygnacja z pobytu; niewykonanie umowy
  1. Rezygnacja z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia.
  2. W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu i niewykonania przez Gościa zawartej umowy obiekt Villa Rafałko zwraca w całości kwotę wpłaconego przez Gościa zadatku.
  3. W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie późniejszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu i niewykonania przez Gościa zawartej umowy obiekt Villa Rafałko jest uprawniony do zachowania wpłaconego przez gościa zadatku.
  4. Postanowienie pkt. 10.3 stosuje się także w przypadku rezygnacji z pobytu i niewykonania przez Gościa zawartej umowy przy rezerwacjach dokonanych przez Gości z wyprzedzeniem mniejszym niż 30 dni bez względu na to, w jakim czasie Gość złoży oświadczenie o rezygnacji z pobytu.