Polityka prywatności

Ogólna Klauzula Informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w Karcie Rejestracyjnej lub podanych w umowie lub gromadzonych na etapie rejestracji w elektronicznym lub telefonicznym systemie rezerwacji jest Villa Rafałko Krzysztof Rafałko ul. Ogrodowa 22 , 78-130 Dźwirzyno -„Administrator”

  2. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe:

a) w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług zakwaterowania (którą dalej w niniejszym dokumencie nazywamy „Umowa”), na podstawie Państwa zainteresowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu zawarcia i realizacji Umowy (identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań, dodatkowych świadczeń usług) na podstawie Państwa zainteresowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celach analitycznych [doboru usług i dostosowania do potrzeb naszych klientów, budowania bazy wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w celach archiwalnych lub dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dla przykładu na wypadek potrzeby wykazania, kto udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, kiedy taka zgoda została udzielona, jakie informacje otrzymał Administrator przy składaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jakie informacje zostały udzielone o sposobie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz czy zgoda została wycofana i jeśli tak, to kiedy, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w celu analizy satysfakcji klientów,  jakości naszej oferty oraz poziomu zadowolenia naszych klientów  usług będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) w celu oferowania przez nas usług bezpośrednio za pośrednictwem  punktu poczty, telefonu, poczty, elektronicznej lub  telewizji dostępnego w zajmowanym przez Państwo pokoju , w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb  będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu oraz na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO);

h) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji ( zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej funkcjonującej w obiekcie, przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej funkcjonujących w obiekcie, niezgodne z prawem działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego oraz ponieważ jest to niezbędne do ochrony  żywotnych interesów  gości(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d i lit. f RODO);

i) w celu wykonania przez Administratora obciążających go obowiązków publicznoprawnych, w tym wynikających z art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz właściwych ustaw w przedmiocie podatków dochodowych i obrotowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

WAŻNE 

W zakresie w jakim  Państwu świadczymy  usługi  oferowane przez Nas podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłącznie Państwa zgoda, której udzielenie jest dobrowolne  .Oznacza to, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 Zwracamy przy tym uwagę, że brak wyrażenia Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić zawarcie Umowy lub zaoferowanie dostępnych w Naszej ofercie usług .

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom naszym pracownikom oraz partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Są to  podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające praw lub licencji na użytkowanie oprogramowania komputerowego, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi prawnicze, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmioty prowadzące działalność z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podmioty obsługujące system płatności i rezerwacji.

 Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą Umową, czyli przez 6+1 lat od końca roku, w którym wygasła Umowa, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, zaś dodatkowy rok jest w przypadku  roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla Umów kończących się w danym roku. Jeżeli obowiązujące przepisy przewidują przedłużenie okresu przedawnienia roszczeń, w tym poprzez zawieszenie biegu przedawnienia lub przerwę biegu przedawnienia okres przetwarzania danych osobowych będzie uwzględniał taki przedłużony okres przedawnienia.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia Umowy w ciągu okresu związania ofertą, Państwa dane osobowe zostaną  zachowane  na czas potrzebny do dokonania zwrotu ewentualnych przedpłat, zaliczek, zadatków.

 Prawa osób, których dane dotyczą: 

a) prawo do sprostowania  swoich danych;

b) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji usługi ,oraz ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 Wśród gromadzonych przez Nas danych osobowych wymaganych do świadczenia  usługi zakwaterowania w Naszym obiekcie jest imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, telefon kontaktowy  dla celów  np. kontaktu z gościem dotyczącym godziny jego przyjazdu , adres e-mail dane do wystawienia faktury VAT. W przypadku jeżeli będą Państwo chcieli skorzystać z dostępnego miejsca parkingowego  konieczne będzie podania danych dotyczące numeru rejestracyjnego pojazdu. Profilowanie do celów marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, która może być w każdym czasie wycofana

Dla realizacji naszej usługi  zawsze kierujemy się zasadą „minimalizacji danych” co oznacza, że przetwarzać będziemy wyłącznie takie dane, które będą w minimalny  zakresie potrzebne do realizacji danego celu.