Menu Close
 1. Zasady ogólne
  • Właścicielem i zarządzającym Villa Rafałko jest Krzyszof Rafałko.
  • Prawa i obowiązki Gości związane z pobytem w Villa Rafałko określają niniejsze Ogólne Warunki rezerwacji i Pobytu.
  • OWR są dostępne w recepcji ośrodka Villa Rafałko w Dźwirzynie.

 

 1. Zgłoszenie pobytu i zawarcie umowy.
  • Zgłoszenie pobytu niezależnie od jego rodzaju następuje z chwilą dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku w ustalonej wysokości w określonym terminie. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo lub korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej.
  • Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest równoznaczne z zawarciem umowy oraz zaakceptowaniem treści OWR. Skutki wpłaty zadatku określone zostały w pkt 3.7, w pkt 10.2, w pkt 10.3 i w pkt 10.4 OWR
  • Villa Rafałko zastrzega sobie prawo do zmiany położenia zarezerwowanego pokoju z zachowaniem jego standardu.

 

 1. Warunki płatności
  • Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi.
  • Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości co najmniej 30 % ustalonej ceny pobytu w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje wygaśnięcie rezerwacji.
  • Pozostała kwota za pobyt winna być wpłacona przez Gościa w recepcji obiektu gotówką, kartą kredytową lub przelana na rachunek bankowy najpóźniej do dnia przyjazdu. Wpłata na rachunek bankowy podlega stwierdzeniu na podstawie okazanego dowodu wpłaty. Podstawą uznania zapłaty dokonanej w formie przelewu bankowego jest uznanie rachunku bankowego Villa Rafałko.
  • Gość obowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu w wysokości ustalonej aktualnie obowiązującą uchwałą właściwego organu, a także do zapłaty innych świadczeń, jeżeli obowiązek taki wynikać będzie z odpowiednich przepisów prawa.
  • Gość jest upoważniony do wprowadzania na teren hotelu wyłącznie psów , z tym zastrzeżeniem, że U Kapitana może odmówić wstępu na teren obiektu gościom, którzy posiadają psy mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, w tym psy odpowiedniej rasy uznawane za niebezpieczne. Opłata za psa wynosi 30 zł za dobę, przy czym z psem winien być zgłoszony i uzgodniony przed przyjazdem. Gość nie jest uprawniony do wprowadzania na teren obiektu innych zwierząt.
  • Villa Rafałko zastrzega sobie prawo do odmowy wydania kluczy do pokoju w przypadku niedokonania wpłaty zgodnie z warunkami określonymi w pkt 3.3 OWR.
  • W przypadku nie zgłoszenia przez Gościa przyjazdu w terminie poźniejszym, rezerwacja pobytu jest gwarantowana do godziny 9- tej dnia następnego od dnia wskazanego w rezerwacji jako data rozpoczęcia pobytu. Po tej godzinie rezerwacja jest uznana za anulowaną, zaś wpłacony zadatek podlega w całości zatrzymaniu.
  • Wiek dzieci, którym przysługują zniżki oraz bezpłatne pobyty musi zostać potwierdzona dokumentem zawierającym datę urodzenia dziecka. W razie braku stosownego dokumentu lub w przypadku odmowy jego udostępnienia zniżki nie przysługują.
  • Promocje cenowe, oferty last minute, zniżki z tytułu posiadanych kart rabatowych, prowizje itp. nie łączą się ze sobą. Szczegółowych informacji dotyczących cen udziela dział rezerwacji Villa Rafałko. 1. Prawa Gościa.
  • Gość ma prawo do świadczeń zawartych w ofercie Villa Rafałko na warunkach określonych dokonaną rezerwacją, umową, w tym OWR.
  • Goście uprawnieni są do otrzymania koniecznej pomocy i opieki oraz zgłaszania wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu w recepcji Villa Rafałko.

 

 

 1. Obowiązki Gościa
  • Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji obiektu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa oraz do własnoręcznego wypełnienia karty rejestracyjnej. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości pracownik recepcji będzie uprawniony do odmowy wydania klucza do pokoju.
  • Od chwili rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawicieli Villa Rafałko dotyczących pobytu.
  • Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem, w tym do przepisów pożarowych, obowiązujących w miejscu zakwaterowania.
  • Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
  • W razie rażącego bądź uporczywego naruszenia przez Gościa OWR, prowadzącego lub mogącego prowadzić do powstania szkody w mieniu lub na osobie lub do naruszenia interesów innych Gości, Villa Rafałko może odmówić sprawcy naruszeń dalszego świadczenia usług. Osoba taka zobowiązana jest w takim wypadku do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Villa Rafałko, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne wyrządzone szkody oraz do opuszczenia terenu obiektu.
  • W pomieszczeniach Villa Rafałko obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz innych podobnych środków, w tym papierosów elektronicznych. W przypadku naruszenia zakazu zostanie pobrana opłata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc) na poczet kosztów doprowadzenia pomieszczenia do stanu poprzedniego, w tym w szczególności neutralizowania woni tytoniu lub innych podobnych palonych środków.
  • Dzieci poniżej 13 roku życia muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób uprawnionych.
  • Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi i upewnić się, że drzwi nie mogą być otworzone bez użycia klucza.
  • Villa Rafałko może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył OWR, wyrządził szkodę w mieniu Villa Rafałko lub innych Gości albo szkodę na osobie innych Gości, personelu Villa Rafałko lub innych osób przebywających na obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój.
  • Gość, który w czasie pobytu posiada psa obowiązany jest do sprawowania nad nim należytej pieczy, w szczególności wyprowadzania go na uwięzi i w kagańcach, sprzątania nieczystości, nie wprowadzania go do pomieszczeń przeznaczonych do konsumpcji.

 

 

 1. Doba hotelowa i warunki pobytu.
  • Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
  • Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego.
  • Gość jest przyjmowany na określony czas trwania pobytu.
  • Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji obiektu do końca obowiązującej Gościa doby hotelowej w ramach ustalonej długości pobytu. Villa Rafałko umożliwi przedłużenie pobytu w miarę posiadania wolnych pokoi.
  • Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy w czasie przypadającym po zakończonej dobie hotelowej jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po zakończeniu doby hotelowej Villa Rafałko nalicza opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
  • Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
  • Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie obiektu.
  • Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 20:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób w pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej z cennika dostępnego w recepcji obiektu.
  • Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 do 6:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Gość i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
  • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez Gościa będą odsyłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Villa Rafałko przechowa te przedmioty przez 1-3 miesiące, a następnie przekaże je do utylizacji.
  • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 

 

 1. Reklamacje
  • Reklamacje związane z zakwaterowaniem oraz innymi warunkami pobytu powinny być zgłaszane niezwłocznie jeszcze w trakcie trwania pobytu, tak, aby Villa Rafałko miał możliwość usunięcia ewentualnych nieprawidłowości jeszcze w tracie jego trwania.
  • Reklamacje należy składać w biurze Villa Rafałko, zaś po wyjeździe na adres:
   Ogrodowa 22, 78-131 Dźwirzyno.
  • Ewentualne reklamacje nie wpływają na terminy i wysokość płatności.
  • O sposobie załatwienia złożonej na piśmie reklamacji, Gość zostanie poinformowany pisemnie.

 

 1. Odpowiedzialność
  • Villa Rafałko ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
  • Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów usuwania szkód powstałych z jego winy lub z winy osób odwiedzających, w trakcie trwania pobytu. Za zachowania osób niepełnoletnich, w tym spowodowane przez te osoby szkody odpowiadają ich opiekunowie prawni. Za szkody wyrządzone przez zwierzę, w tym wyrządzone na mieniu lub na osobie, pełną odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę. Gość jest zobowiązany do zawiadomienia obiektu U Kapitana o powstaniu szkody niezwłocznie.
  • Odpowiedzialność Villa Rafałko z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywlinego. Odpowiedzialność podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji obiektu. Villa Rafałko ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość albo zajmują zbyt dużo miejsca.

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności
  • Villa Rafałko nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, które jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem po stronie Gościa.
  • Villa Rafałko zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu w każdym czasie przed jego rozpoczęciem w wypadku stanu wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniem losowym z przyczyn niezależnych od obiektu Villa Rafałko. W takim wypadku Villa Rafałko zobowiązuje się do przedstawienia oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub zwrot uiszczonej należności.
  • Villa Rafałko zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia z użytkowania(remonty, przeglądy, obłożenie obiektu, awarie) niektórych atrakcji. 1. Rezygnacja z pobytu; niewykonanie umowy
  • Rezygnacja z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia.
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu i niewykonania przez Gościa zawartej umowy obiekt Villa Rafałko zwraca w całości kwotę wpłaconego przez Gościa zadatku.
  • W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie późniejszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu i niewykonania przez Gościa zawartej umowy obiekt Villa Rafałko jest uprawniony do zachowania wpłaconego przez gościa zadatku.
  • Postanowienie pkt. 10.3 stosuje się także w przypadku rezygnacji z pobytu i niewykonania przez Gościa zawartej umowy przy rezerwacjach dokonanych przez Gości z wyprzedzeniem mniejszym niż 30 dni bez względu na to, w jakim czasie Gość złoży oświadczenie o rezygnacji z pobytu.